Ръководители на финансови дейности

Задачи

 • Планират и управляват ежедневни операции
 • Консултират се с изпълнителния директор или с ръководители на други структурни звена или отдели
 • Оценяват финансовото състояние на предприятието или органи- зацията, изготвят бюджети и координират финансови операции
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и гаран- тират ефективното използване на ресурси
 • Установяват и управляват оперативни и административни проце- дури
 • Представляват предприятието или организацията при преговори на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми
 • Планират, управляват и координират финансовите операции на предприятието или организацията
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...