Проверете вашата заплата

Задачи

 • Поддържат познанията си и следят развитието в областта на индус- триалните технологии, бизнес, финанси и икономическа теория
 • Оценяват и сравняват качеството на ценни книжа в дадена индус- трия
 • Препоръчват инвестиции и подходящо време за инвестиране на компании, персонала на инвестиционни фирми или на широката общественост
 • Представят устни и писмени доклади за общи икономически тен- денции, индивидуални корпорации и цели икономически сектори
 • Определят цените, на които ценни книжа ще бъдат пуснати на пазара и предложени за купуване от обществеността
 • Анализират финансова информация за изготвяне на прогнози за бизнеса, индустрията и икономическите условия, които да бъдат използвани при вземането на инвестиционни решения
 • Интерпретират информация, засягаща инвестиционните програми, като цена, добив, стабилност, бъдещи тенденции в инвестиционния риск и икономически влияния
 • Изготвят планове за инвестиране на базата на финансови анализи
 • Наблюдават икономически, промишлени и корпоративни разра- ботки чрез анализиране на информация, придобита от финансови публикации и услуги, фирми за инвестиционно банкиране, прави- телствени агенции, търговски публикации, фирмени източници и лични интервюта

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...