Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции

Задачи

 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала
 • Контролират решенията за предоговаряне на кредита
 • Управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефек- тивно използване на ресурсите
 • Установяват и поддържат отношения с физически лица и бизнес клиенти
 • Одобряват, отхвърлят или координират кредитни линии, жилищни или потребителски заеми
 • Проучват, оценяват и обработват молби за заеми и застраховки
 • Предоставят съвети и помощ на клиенти относно техните финан- сови и застрахователни нужди, както и за законодателни промени, които засягат клиентите
 • Планират, управляват и координират дейността на персонала в даден клон
 • Координират сътрудничеството между клоновете на дадена ин- ституция
 • Провеждат финансови разследвания
 • Контролират парични потоци и финансови инструменти и изготвят финансови и регулярни отчети

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...