Животновъди, некласифицирани другаде

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на видовете за отглеждане, планират и координират производството
 • Отглеждат, хранят и полагат грижи за животните
 • Проверяват и преглеждат птиците за откриване на болести, нара- няване и за проследяване на физическото им състояние като темп на повишаване на теглото при угояване
 • Извършват дейности относно репродукцията на животните като се- лекция, изкуствено осеменяване и помощ при раждане
 • Наемат или инвестират в сгради, поддържат и почистват постройки, машини, оборудване и съоръжения
 • Колят и дерат бозайници, подготвят закланите животни или живо- тинските продукти за пазара
 • Съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция
 • Рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продаж- би, покупки и транспорт на произведените животински продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата
 • Обучават и контролират работниците, заети с дейности по грижи за животните, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...