КТД

Списък на регистрираните в ИА „Главна инспекция по труда” (Дирекция ТСППО)
КТД на отраслово и браншово ниво за периода 01.01.2012 – 31.12.2012

*Актуализацията на МРЗ за страната от 1ви януари 2013 г. следва да бъде взета предвид при прегледа на договорените през 2012 г. и 2011 г. минимални трудови възнаграждения чрез КТД.

КТД Дата на вписване Страни, подписали
Колективния трудов договор
Срок на действие Договорени минимални възнаграждения чрез КТД Линк към КТД
Браншов колективен трудов договор
„Водоснабдяване и канализация” 
17-01-2012 СЪЮЗ НА "В И К" ОПРЕРАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЦИЯ „СИВ” –
ПОДКРЕПА; НБС „ВОДОСНАБДИТЕЛ” - КНСБ
от 27.01.2012 г. за 2 г. Чл. 10.  Минималното основно трудово възнаграждение за бранша е в размер на 300 лева.
Чл.12. В КТД на предприятията могат да се договарят по-високи стойности на минималното трудово възнаграждение, както и по-високи коефициeнти, различни от посочените в Приложение 1 на БКТД.
Съгласно Приложение 1: Минималното месечно основно трудово възнаграждение за договаряне, коригирано с коефициент (К=) към минималното месечно основно трудово възнаграждение за бранша по категория персонал, както следва:
1. Ръководители: К=2.2
2. Специалисти: К=2.0
3. Техници и приложни специалисти: К=1.8
4. Помощен административен персонал: K=1.3
5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната: K=1.2
6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство: K=1.0
7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии: К=1.5
8. Машинни оператори и монтажници: K=1.3
9. Професии, неизискващи специална квалификация: К=1.1
http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/BKTD_VIK2012.pdf
Отраслов колективен трудов договор
„Металоиндустрия”
02-02-2012 БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "МАШИНОСТРОЕНЕ"; НСФ „МЕТАЛ-
ЕЛЕКТРО” – КНСБ; СФММ „ПОДКРЕПА”
от 01.01.2012 г. за 1 г. Чл. 36(2) За база на началната/стартова заплата се приемат размерите на договорения МОД по категориите персонал за съответната икномическа дейност. http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/OKTD_Metaloindustria2012.pdf
13-02-2012 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД; НФЕ – КНСБ, Ф-Я
„ЕНЕРГЕТИКА” – ПОДКРЕПА, НСФ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Ф-Я
„АТОМНА ЕНЕГРЕТИКА” – ПОДКРЕПА; СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В
БЪЛГАРИЯ; СО АДС
от 01.01.2012 г. за 2 г.
Браншов колективен трудов договор
„Целулозно-хартиена промишленост”
05-03-2012 БРАНШОВА КАМАРА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ЦЕЛУЛОЗНО-
ХАРТИЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ФСОГСДП – КНСБ, ФЛП - ПОДКРЕПА
от 01.04.2012 г. за 2 г. Чл. 12 /1/ Страните се договориха за минимална месечна работна заплата за бранша не по-малко от 280 лв., минимална дневна заплата – 13,34 лв. и минимална часова заплата - 1,67 лв. при нормална продължителност на работното време.
/2/ Минималната работна заплата за бранша се актуализира с процента на нарастване на минималната работна заплата за страната.
/3/ Дружествата от бранша могат да договарят и по-високи минимални, месечни и часови заплати от договорените в този БКТД.
http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2423%3Abktdnchp&catid=65%3A--&Itemid=138&lang=en
КТД в Места за лишаване от свобода 20-03-2012 ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" И ДП „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”;
ФНСДУО – КНСБ
от 01.05.2012 г. за 2 г. Чл. 30(1) Брутното трудово възнаграждение на работещите по трудово правоотношение в ГД „ИН” и териториалните й служби се образува в съответствие с действащата нормативна база по работната заплата в бюджетната сфера.
Размерът на минималните, началните и максималните работни заплати, допълнителните възнаграждения, както и класификатора на длъжностните наименования се регламентират в съответните нормативни актове и в Споразумение, неразделна част от КТД.
http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/ktd_mls.pdf
Браншов колективен трудов договор
„Горско стопанство” 
30-03-2012 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ; СЕВЕРОЗАПАДНО
ДЪРЖ. ПРИДПРИЯТИЕ – ВРАЦА; СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖ.
ПРЕДПРИЯТИЕ – ГАБРОВО; СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ. ПРЕДПРИЯТИЕ-
ШУМЕН; ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖ. ПРЕДПРИЯТИЕ-БЛАГОЕВГРАД;
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖ. ПРЕДПРИЯТИЕ-СМОЛЯН; ЮГОИЗТОЧНО
ДЪРЖ. ПРЕДПРИЯТИЕ-СЛИВЕН; ФСОГСДП-КНСБ; НФЗГС-ПОДКРЕПА
от 01.01.2012 г. за 1 г.
КТД в Национална компания
„Железопътна инфраструктура”
05-04-2012 ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"; ",
СИНДИКАТ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ-КНСБ; СТСБ-КНСБ; НЖС
ПОДКРЕПА
от 30.03.2012 г. за 2 г. Чл.20(1)Номенклатурата на длъжностите в предприятието и минималните базови заплати за тях се приема от страните (Приложение № 4). (2)Индивидуалните основни месечни заплати се определят съобразно длъжността, обема, качеството, сложността и отговорността на труда, квалификацията и професионалния опит на работника или служителя. http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2436%3Aktdji&catid=65%3A--&Itemid=138&lang=en
Отраслов колективен трудов договор
Търговия
27-04-2012 СЪЮЗ НА ТЪРГОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ; НСФ НА ТЪРГОВИЯТА,КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА, КРЕДИТА И ОБЩЕСТВЕНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ, НФ „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И
ТУРИЗЪМ” -ПОДКРЕПА
от 01.01.2012 г. за 2 г. Чл. 13(1) Минималната работна заплата в предприятията и фирмите съответства на минималната работна заплата за страната и се прилага само в случаите по чл. 245 от КТ. (2) За начални работни заплати по длъжности и професии се приемат утвърдените за съответната година минимални осигурителни прагове за търговията. http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/OKTD_Targovia2012.pdf
Браншов колективен трудов договор
„Туризъм” 
27-04-2012 БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА; СИНДИКАТ ПО ТУРИЗЪМ В
БЪЛГАРИЯ-КНСБ;НСФ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА,
КРЕДИТА И ОБЩЕСТВ. ОБСЛУЖВАНЕ - КНСБ; НФ ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ,
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ -ПОДКРЕПА
от 01.04.2012 г. за 2 г. Чл. 21.  Размерът на началните заплати не може да бъде по-малък от определените МОД за бранш Туризъм по професии и длъжности.  http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/BKTD_Turizam2012.pdf
КТД в „Български пощи” ЕАД 09-05-2012 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД; СФС – КНСБ; Ф-Я „СЪОБЩЕНИЯ” - КТ
“ПОДКРЕПА”; ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ НА СЪОБЩЕНИЯТА КЪМ
АДС
от 01.04.2012 г. за 2 г. Чл. 40. Работодателят и Синдикатите, договарят ежегодно, през м. януари, минималната работна заплата за дружеството.
Чл. 41. Работодателят и Синдикатите, ежегодно, през м. август-септмври, договарят за дружеството размерите на минималните месечни осигурителни доходи по квалификационни групи професии, за следващата календарна година.
http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/KTD_BPo6ti2012.pdf
КТД в ИА по Селекция и репродукция в животновъдството 28-05-2012 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И БСС КЪМ ФНСЗ – КНСБ В ИАСРЖ
от 01.01.2012 г. за 2 г.
01-06-2012 БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ; ФНСЗ-КНСБ;
ФЗГС-ПОДКРЕПА
от 02.05.2012 г. за 2 г.
04-07-2012 "БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ" АД; „БЛАГОЕВГРАД -БТ” АД ; „ПЛЕВЕН-БТ”
АД; „СОФИЯ-БТ” АД И НС НА ТЮТЮНОРАБОТНИЦИТЕ – КНСБ, НС
„ТЮТЮНЕВА ПРОМИШЛЕНОСТ” - „ПОДКРЕПА”
от 01.07.2012 до 31.12.2013
Отраслов колективен трудов договор
“Средно образование”
04-07-2012 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА; СЪЮЗ
НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В
БЪЛГАРИЯ, СДРУЖЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В БЪЛГАРИЯ; СИНДИКАТ НА БЪЛГ. УЧИТЕЛИ – КНСБ, СИНДИКАТ
„ОБРАЗОВАНИЕ” – ПОДКРЕПА, НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ
КЪМ КНСБ
от 28.06.2012 г. за 2 г. Чл. 28 (1) За системата на народната просвета се определя минимална основна работна заплата, както следва:
а/ Педагогически специалисти с ръководни функции:
- директори - 590 лв.;
- помощник-директори - 540 лв.;
б/ Педагогически специалисти:
- младши учител, младши възпитател - 450 лв.;
- учител, възпитател и приравнените към длъжността „учител"- 450 лв.;
- старши учител и старши възпитател - 483 лв.;
- главен учител и главен възпитател - 516 лв.
(2) Непедагогически персонал: индивидуалните основни месечни работни заплати
при нормална продължителност на работното време се определят в размери не по-ниски от
минималната работна заплата за страната с вътрешни правила за работната заплата и/ или
с КТД.
- за длъжности, неизискващи професионална квалификация - не по-малко от
минималната работна заплата;
- за длъжности, изискващи квалификация и образователен ценз - не по-малко от 110
% от минималната работна заплата;
Чл. 30. При определяне на индивидуалната основна заплата, задължително се
отчитат образователно-квалификационната степен, квалификацията, професионалния опит
на учителска длъжност.
http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/OKTD_Obrazovanie2012.pdf
26-07-2012 МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА; БЪЛГ. АСОЦИАЦИЯ НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА; НСФ КУЛТУРА-КНСБ;
СЪЮЗ НА БЪЛГ. МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ-КНСБ; ФЕДЕРАЦИЯ
КУЛТУРА- ПОДКРЕПА
от 18.06.2012 г. за 2 г.
08-08-2012 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГ. АВИОКОМПАНИИ; БРАНШОВИ СЪЮЗ ЗА
СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА В ТРАНСПОРТА; АСОЦИАЦИЯ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЧАСТНИ ТОВАРНИ ВАГОНИ; СТСБ-КНСБ; САР В
БЪЛГАРИЯ; ФТР ПОДКРЕПА
от 18.07.2012 г. за 2 г.
13-08-2012 БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА"; Ф-Я „СТРОИТЕЛСТВО,
ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ” – ПОДКРЕПА, СИНДИКАТ „ПЪТНО
ДЕЛО” - КНСБ
от 06.08.2012 г. за 2 г.
17-08-2012 БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ; БЪЛГ. ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА
ЛИГА; АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГ. ФУТБОЛИСТИ
от 17.08.2012 г. за 2 г.
Отраслов колективен трудов договор
„Здравеопазване” 
23-08-2012 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО; НАЦ. АСОЦИАЦИЯ НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦ. БРАНШОВА
СТОПАНСКА КАМАРА НА ТЪРГОВЦИТЕ- ДИСТРИБУТОРИ НА ЕДРО НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИКОСАНИТАРНИ И БИЛКОВИ
ПРЕПАРАТИ КЪМ БТПП, Ф-Я НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
– КНСБ, МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА”
от 09.08.2012 г. за 2 г. до
подписването на нов КТД
(но не повече от 2 г.)
Чл.7.1 Страните договарят минималният размер на началните основни месечни заплати по категории персонал, съгласно НКПД, и допълнителните трудови възнаграждения в техния минимален размер, ежегодно в срок до приемане на Републиканския бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
2. Началните основни месечни заплати на персонала, зает в здравните и лечебни заведения (бюджетни предприятия), финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването, училищно и детско здравеопазване, са не по-малко от определениет в табл.
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=460

 

Списък на регистрираните в ИА „Главна инспекция по труда”
КТД на отраслово и браншово ниво през 2011 г.

http://www.gli.government.bg/upload/docs/2012-07/_KTD_2011.pdf_.pdf
КТД Дата на вписване Страни, подписали
Колективния трудов договор
Срок на действие Възнаграждения
17-01-2011 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ФНСДУО –
КНСБ, СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВО
ПРАВООТНОШЕНИЕ В ДАНС
от 01.12.2010 за 2 г.
07-02-2011 СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, ФНСЗ – КНСБ, НФТИНИ – КТ
„ПОДКРЕПА”
от 03.08.2009 за 2 г.
Отраслов колективен трудов договор
„Строителство” 
25-02-2011 КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
Ф-Я „СИВ” – ПОДКРЕПА, Ф-Я НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТРОИТЕЛНИ
СИНДИКАТИ - КНСБ
от 04.01.2011 за 2 г. Чл.12. Минималното месечно основно трудово възнаграждение за отрасъла се определя на база минималната работна заплата за страната, завишена с коефициент К=1.25
Чл.13. (1) Работодателят и синдикатите на ниво предприятие не могат да договарят по-ниски трудови възнаграждения по категории персонал от определените в Приложение № 1 към ОКТД.
http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2417%3Aoktstroitelstvo&catid=65%3A--&Itemid=138&lang=en
Отраслов колективен трудов договор
„Проучване, добив и преработка на минерални суровини”
07-03-2011 БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА, ФНС НА МИНЬОРИТЕ –
КНСБ; СМФ ПОДКРЕПА
от 31.01.2011 за 2 г. ЧЛ. 26 /1/ Минималната месечна работна заплата за дружествата по чл. 4, ал.1 е минималната работна заплата за страната увеличена с коефициент 1.40. http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2416%3Aoktdpdip&catid=65%3A--&Itemid=138&lang=en
Браншов колективен трудов договор „Птицевъдна промишленост” 22-03-2011 СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ФНСОХП – КНСБ, ФХПП -
„ПОДКРЕПА”
от 09.03.2011 за 2 г. Чл.25./1/ Работодателите и синдикатите, страни по БКТД се споразумяха, че минималните осигурителни прагове /МОП/ стават минимални трудови възнаграждения за работниците и служителите. Размерът на МОП и минималните трудови възнаграждения се договарят ежегодно и са неразделна част от БКТД. http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2427%3Abktdptici&catid=65%3A--&Itemid=138&lang=en
Браншов колективен трудов договор „Фуражна промишленост” 22-03-2011 СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ,
ФНСОХП – КНСБ, ФХПП - „ПОДКРЕПА”
от 01.03.2011 за 2 г. Чл.25./1/ Работодателите и синдикатите, страни по БКТД се споразумяха, че минималните осигурителни прагове /МОП/ стават минимални трудови възнаграждения за работниците и служителите. Размерът на МОП и минималните трудови възнаграждения се договарят ежегодно и са неразделна част от БКТД. http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2432%3Abktdfuraji&catid=65%3A--&Itemid=138&lang=en
Отраслов колективен трудов договор „Металоиндустрия” 03-05-2011 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ,
СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛИЦИ” – КНСБ; НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛУРГИЯ” - ПОДКРЕПА
от 04.11.2010 за 2 г. Чл. 36 (2) За база на началната/стартова заплата се приемат размерите на договорения МОД по категориите персонал за съответната икномическа дейност. http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/BKTD0704201111.pdf
Браншов колективен трудов договор „Пивопроизводство” 28-05-2011 СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СИНДИКАТ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БИРА, ХРАНИ И НАПИТКИ – КНСБ;
ФЕДЕРАЦИЯ ХРАНИТЕЛНА И ПИТЕЙНА ИНДУСТРИЯ- ПОДКРЕПА
от 20.05.2011 за 2 г. Чл.27. (1) Работодателите и синдикатите, страни по този БКТД се споразумяха, че минималните осигурителни прагове (МОП) стават минимални трудови възнаграждения за работниците и служителите. Размерът на МОП и минималните трудови възнаграждения за работниците и служителите, се договарят ежегодно по категории персонал и са неразделна част към действащия БКТД. http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2430%3Abktdpivo&catid=65%3A--&Itemid=138&lang=en
КТД в ИА по Селекция и репродукция в животновъдството 09-06-2011 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, БРАНШОВИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ КЪМ ФНСЗ
– КНСБ В ИАСРЖ
от 01.01.2011 за 1 г. http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/KTD_IASRJ_2011.pdf
06-07-2011 БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ" АД, НС НА ТЮТЮНОРАБОТНИЦИТЕ –
КНСБ, НС „ТЮТЮНЕВА ПРОМИШЛЕНОСТ” - „ПОДКРЕПА”
от 01.07.2011 за 2 г.
КТД в Агенция по заетостта 03-10-2011 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ФНСДУО – КНСБ; НСАС ПОДКРЕПА от 29.09.2011 за 2 г. Чл. 32.1 Условията и процедурите за изплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения се регламентират с Вътрешните правила за работна заплата (ВПРЗ) и приложенията към тях (Приложение № 4).
Чл. 33 (1) Индивидуалните размери на основните месечни работни заплати при пълно работно време не могат да бъдат по-ниски от началните основни месечни работни заплати за съответната длъжност в системата на АЗ. (2) При определяне на индивидуалния размер на основната месечна работна заплата Работодателят взема предвид продължителността на стааж в системата на АЗ.
http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/ktd_az.pdf
11-10-2011 СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, ФНСЗ – КНСБ, НФТИНИ – КТ
„ПОДКРЕПА”
от 04.08.2011 за 2 г.
21-12-2011 БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД, СИНДИКАТ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ В
БЪЛГАРИЯ-КНСБ; СТСБ-КНСБ; НЖС ПОДКРЕПА, ФТР ПОДКРЕПА
от 14.12.2011 за 2 г.
КТД в Агенция за социално подпомагане 27-12-2011 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФНСДУО – КНСБ ; НСАС –
ПОДКРЕПА
от 01.01.2012 за 2 г. Чл. 29.1 Условията и процедурите за изплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения се регламентират с Вътрешни правила за работна заплата (ВПРЗ).
Чл. 30.1 Индивидуалните размери на основните месечни работни заплати при пълно работно време не могат да бъдат по-ниски от началната основна месечна заплата за съответната длъжност, определена с нормативен акт.
http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/ktd_asp.pdf
28-12-2011 БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ;  ФЕДЕРАЦИЯ „ЕНЕРГЕТИКА” ПОДКРЕПА; НСФ НА
ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-КНСБ; Ф „АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА”
ПОДКРЕПА
от 01.12.2011 за 2 г.
Отраслов колективен трудов договор
„Отбрана”
29-12-2011 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ФНС ОТ ОТБРАНАТА „БЪЛГАРСКА
АРМИЯ” – КНСБ, НС „ОТБРАНА” – КТ „ПОДКРЕПА”
от 01.01.2012 за 2 г. Чл. 49. (1) Минималната
месечна работна заплата в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е не по-ниска от определената от Министерския съвет минимална месечна работна заплата за страната при нормална продължителност на работното време, която влиза в сила от публикуването на нормативния акт във в. „Държавен вестник“.
http://www.knsb-bg.org/pdf/ktd/OKTD_Otbrana2012.pdf

 

БЕЛЕЖКИ
Съграсно Чл. 57. (1) от Кодекса на труда, колективният трудов договор (КТД) има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация - страна по договора. (2) Работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и по ред, определени от страните по договора.

Съгласно Чл. 51б(4) от КТ, когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.
*Към момента няма КТД на отраслово или браншово равнище разпрострян върху всички предприятия от сектора.
loading...
Loading...