Българските жени са изправени пред нарастваща несправедлива разлика в заплащането между половете след 5 години работен опит.

В България някои от по-ниско квалифицираните групи работници, като специалисти по продажбите или работници в миннодобивната и преработващата промишленост, и строителството, показват сравнително по-малка несправедлива разлика в заплащането между половете. Други неквалифицирани професии обаче, като работници от хранителнопреработващата промишленост или оператори на стационарни машини, показват голяма разлика в заплащането в полза на мъжете. Само в определени групи с опит в областта на бизнес администрацията или оператори на стационарни машини, жените получават по-високо заплащане от мъжете.

Жените стопански и административни приложни специалисти печелят с 3% повече от мъжете до 5-та година от техния опит. След това заплатите са в полза на мъжете. По подобен начин, въпреки че най-голямата разлика в заплатите между половете (6%) в полза на жените се отчита при оператори на стационарни машини и съоръжения с по-малко от 5 годишен опит, тази група професии има една от най-големите разлики в заплащането в полза на мъжете, с до 33% за групи с по-голям опит. В съзвучие с тази тенденция, мъжете стопански приложни специалисти с 11 до 20 години опит, печелят 18% повече от жените, а мъжете с над 20-годишен опит получават дори 25% повече.

Мъжете и жените в в миннодобивната и преработващата промишленост, строителството и производството имат сравнително еднакви заплати в България, с много малко предимство в полза на мъжете. Заплатите не се различават значително и за специалистите по продажбите. Мъжете получават 11% повече в началото на кариерата си, но след 6 до 10 години работен опит, разликата се променя до 2% в полза на мъжете.

От къде идва тази разлика в заплащането на мъжете и жените?

Разликата в заплащането между половете се определя като неравно заплащане за труд с еднаква стойност, който се извършва с еднакви умения и квалификации. Тази разлика в заплащането е резултат от сегрегационни нагласи и практики между половете. Тези нагласи и практики засилват съществуващите възможности за неравномерното развитие на мъжете и жените, както и неоправдано възнаграждение в рамките на професионалните групи и професии. Има се предвид, че разликите в заплащането между половете, описана по-долу, се отнася само за анализираните професии.

Разликата в заплащането между половете в големи професионални групи в България

Професия Години работен опит Мъже Жени Разлика в заплащането между половете
Средна заплата на група €/ч. Средна заплата на група €/ч. % Разлика
Стопански и административни специалисти 0-5 2.36 2.18 7.63%
6-10 2.55 2.15 15.69%
11-20 2.90 2.5 13.79%
Над 20 3.6 2.85 20.83%
Стопански и административни приложни специалисти 0-5 1.98 2.03 -2.53%
6-10 2.51 2.17 13.55%
11-20 2.83 2.32 18.02%
Над 20 3.25 2.45 24.62%
Персонал, зает в сферата на персоналните услуги 0-5 1.57 1.43 8.92%
6-10 1.59 1.46 8.18%
11-20 1.56 1.45 7.05%
Над 20 1.91 1.52 20.42%
Специалисти по продажбите 0-5 1.71 1.52 11.11%
6-10 1.63 1.59 2.45%
11-20 1.74 1.62 6.90%
Над 20 1.82 1.76 3.30%
Работници по производство на храни, дървени изделия, облекло и сродни на тях 0-5 1.65 1.27 23.03%
6-10 1.47 1.37 6.80%
11-20 1.67 1.47 11.98%
Над 20 1.82 1.6 12.09%
Оператори на стационарни машини и съоръжения 0-5 1.46 1.3 -6.16%
6-10 1.86 1.39 30.11%
11-20 2.07 1.55 32.85%
Над 20 1.91 1.44 24.61%
Работници в миннодобивната и преработващата промишленост, и строителството, производството и транспорта 0-5 1.52 1.43 5.92%
6-10 1.6 1.46 8.75%
11-20 1.55 1.42 8.39%
Над 20 1.56 1.5 3.85%

Източник: EU SILC 2013-2015 Dataset

Разликата в заплащането между половете се изчислява чрез сравнение на специфичните за половете средни брутни заплати и разделянето на получилата се разлика на средната брутна заплата при мъжете. Всички групи професии в таблицата съдържат поне 10 мнения на интервюирани представители и на двата пола.

Какво е проектът, изследващ разликата в заплащането между половете?

Използвайки иновативни средства за борба с разликата в заплащането между половете (януари 2015 - декември 2016), WITA GPG цели да внесе своя принос в намаляването на голямата и устойчива разлика в заплащането на жените и мъжете. Това става възможно благодарение на програмата PROGRESS на Европейската комисия, осигурила безвъзмездни средства за дейности № 4000004929. Една от тях е сравняване на заплатите при мъжете и жените на нивото на професионалните групи и предоставянето им за публикуване в националните уебсайтове, проучващи заплатите, на всички 28 страни членки на ЕС и Турция, както и разпространяването им под формата на пресрилийси.

Повече информация за проекта на WITA

Повече информация за разликата в заплащането между половете в България на сайта moiatazaplata.org

loading...
Loading...