Разлики в заплащането между половете при средни условия на труд, установени в ЕС

Разликите в заплащането между половете не се ограничават само до заплатите. Това бе показано от скорошно проучване в 27 държави-членки на ЕС. Компенсациите за разходи, годишните надбавки, бонуси, застрахователни и пенсионни схеми също показват разлики между половете в рамките на ЕС и най-често в полза на мъжете. Но във всички страни, работещите жени участват в такива схеми, като около една трета от тях дори по-често от мъжете. Изглежда, че поради повишената информираност и настоятелност на работещите жени по време на преговорите може да намалят тези вторични разлики в заплащането между половете.

В 24 от 27-те страни бяха събрани достатъчно наблюдения чрез онлайн проучването за заплатите WageIndicator, в което над половин милион заети предоставиха свои данни в периода от януари 2014 г. до юли 2016 г. Проучването е първото, което се фокусира върху разликите между половете в областта на средните условия на труд.

Компенсации за разходи

Компенсациите за разходи са често срещано явление. Само в 6 страни по-малко от 10% от заетите докладват, че получават компенсация за разходите. В 12 страни процентите варират между 10 и 20%. В други 3 страни резултатите са между 20 и 30%, а в две страни между 30 и 40%. Белгия отчита над 40% покритието. Все още различията между половете са значителни. В 19 страни мъжете докладват за компенсация за разходи по-често от жените, в оставащите 5 страни е обратното. Разликата между половете за страни, където мъжете отчитат по-често компенсации за разходи варира между 1% и 8%. Разликата между половете за страни, в които по-често жените съобщават за компенсации за разходи варира между 0 и 4%.

Годишни надбавки

За 24 от 27-те страни е имало на разположение достатъчно информация, за да се разкрият съществените различия между половете по отношение на бонусите. 18 страни в полза на мъжете: разликите между половете се различават с близо от 0 и 6 процентни пункта. В 6-те страни, в полза на жените разликите са от 1 до 7 процентни пункта, с изключение на Естония, където 30% от жените спрямо само 7% от мъжете докладват, че са им били платени годишни бонуси.

Участието в схеми за печалба по полове варира в широки граници в 22-те страни, за които данните са достатъчни. Най-малките различия между половете (около 1%) са открити в Дания, Унгария, Ирландия, Италия, и Швеция. Белгия (11%) и Обединеното кралство (12%) показват най-висок различия. И все пак, тези различия между половете относно участието в схеми за печалба, всички в полза на мъжете, с изключение на Полша, където жените имат малко по-добри резултати от мъжете в схеми за печалба.

Съвсем в съответствие с тази картина, различията между половете за купони, отстъпки или плащане в натура най-често са в полза на мъжете, т.е. в 17 от 22-те страни с достатъчно данни. Тук най-голямата разликата между половете е в Обединеното кралство с 10 процентни пункта. Само в 5 страни жените получават купони, отстъпки и плащания в натура повече от мъжете, приблизително 0 в Австрия и 8 процентни пункта във Финландия.

Пенсионни и застрахователни схеми

По отношение на вноските на работодателя към пенсионните и застрахователни схеми, отново, анализът разкрива съществени различия между половете, най-вече в полза на мъжете. Такъв е случаят в 15 от 24-те страни с достатъчно данни. В тази група разликите варират от 1 във Финландия до 20 процентни пункта в Малта. И все пак, в 9 страни разликите са в полза на жените, вариращи от близо 0 в Гърция и 27 процентни пункта за Естония. В 16 от 24-те страни на застрахователните различия са в полза на мъжете при различия между половете, вариращи от близо 0 в Гърция до 16 процентни пункта в Малта. В 8 страни разликите в полза на жените обаче са отот близо 0 в Румъния до 24 процентни пункта в Естония.

Доклад: Анализите за разликата в заплащането между половете в парични и непарични надбавки и бонуси, бяха проведени от Университета на Амстердам / AIAS. Докладът е част от WITA проекта.

Какво е проектът, изследващ разликата в заплащането между половете?

Използвайки иновативни средства за борба с разликата в заплащането между половете (януари 2015 - декември 2016), WITA GPG цели да внесе своя принос в намаляването на голямата и устойчива разлика в заплащането на жените и мъжете. Това става възможно благодарение на програмата PROGRESS на Европейската комисия, осигурила безвъзмездни средства за дейности № 4000004929. Една от тях е сравняване на заплатите при мъжете и жените на нивото на професионалните групи и предоставянето им за публикуване в националните уебсайтове, проучващи заплатите, на всички 28 страни членки на ЕС и Турция, както и разпространяването им под формата на пресрилийси.

Повече информация за проекта на WITA

Повече информация за разликата в заплащането между половете в България на сайта moiatazaplata.org

loading...
Loading...