Проверете вашата заплата

Задачи

 • Установяват нуждите и изискванията на отделни потребители и организации от обучение по информационни технологии
 • Планират, координират и провеждат обучения и програми за раз- витие, които могат да бъдат представени под формата на индиви- дуално или групово обучение, провеждат семинари, демонстрации и конференции
 • Следват актуалните версии на информационни продукти, софтуер и обща информация за информационните технологии, изготвят до- кументи за обучение на потребители, демонстрации и инструкции, онлайн помощ и инструкции за работа и поддръжка
 • Контролират и прилагат текущо оценяване и отчитане на качеството и ефективността на обучението, ревизират и подновяват целите, методите и курсовете за обучение
 • Събират и изследват основни материали с цел придобиване на пълни познания за съответната тематика и системи
 • Изготвят и разработват образователни материали и помагала като наръчници, нагледни материали, онлайн представяния, демонстра- ции и помощна справочна документация за обучение

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...