Задачи

 • Планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуал- но и групово обучение със съдържание и темпове на преподаване съобразно нуждите и способностите на учениците
 • Помагат на учениците, когато преподаваните учебни предмети са на чужд език (различен от майчиния)
 • Разработват и прилагат образователни материали и адаптират вече съществуващи такива
 • Оценяват нивото на възможности и степента на владеене на езика от учениците, като им определят цели съобразно техните нужди
 • Оценяват напредъка на учениците
 • Помагат на други учители чрез изготвяне на специални образо- вателни програми за ученици, които са в процес на изучаване на основния език на преподаване
 • Провеждат изпити, оценяват и коригират писмени работи и тестове
 • Оценяват и отчитат напредъка на учениците

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...