Електротехници

Задачи

 • Осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разрабо- тване и изпитване на прототипи на електрическо оборудване и съоръжения
 • Проектират и изготвят планове и схеми за електрически инсталации съгласно спецификации
 • Изготвят подробни изчисления за количества, разходи за матери- али и работна ръка за изграждане и инсталиране на електрически системи и оборудване съгласно проектни спецификации
 • Контролират технически изисквания относно производство, ин- сталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на електрически системи и оборудване за съответствие със спецификации и наредби
 • Определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и пър- воначално включване на електрически системи или оборудване
 • Сглобяват, инсталират, тестват, калибрират, модифицират и ремон- тират електрически инсталации и оборудване съгласно изисквания и наредби за безопасност

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...