Проверете вашата заплата

Задачи

 • Консултират и проектират електроцентрали и системи за генерира- не, предаване или разпределение на електроенергия
 • Специфицират електрически инсталации за използване в промиш- лени и други сгради и обекти
 • Определят производствени методи за електрически системи както и за поддръжка и ремонт на съществуващи електрически системи, двигатели и оборудване
 • Контролират и наблюдават функционирането на системите за гене- риране, предаване и разпределение на електричество
 • Консултират и проектират системи за електрически двигатели, друго електрическо оборудване или електрически домакински уреди
 • Установяват системи за контрол, с които да наблюдават функциони- рането и безопасността на системите за генериране и разпределение на електричество, електрически двигатели и оборудване

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...