Икономисти

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Прогнозират промени в икономическата среда за краткосрочно бюджетиране, дългосрочно планиране и инвестиционна оценка
 • Формулират препоръки, политики и планове за икономиката, корпо- ративни стратегии и инвестиции, както и провеждат предварителни проектни проучвания
 • Следят потока от икономическа информация, за да се оцени ефек- тивността, както и да се дадат съвети относно целесъобразността на паричната и фискалната политика
 • Прогнозират производство и потребление на определени продукти и услуги, на базата на данни за минали периоди, като се вземат пред- вид общите икономически условия и състоянието на съответния икономически отрасъл
 • Изготвят прогнози за приходи и разходи, лихвени проценти и ва- лутни курсове
 • Анализират фактори, които определят участието на работна сила, заетост, заплащане, безработица и други трудови пазарни резултати
 • Прилагат математически формули, статистически техники и иконо- мически теории, за да решат определени икономически проблеми
 • Събират, анализират и тълкуват икономически данни чрез използ- ване на икономически теории и набор от статистически и други видове техники
 • Оценяват резултати от политически решения, засягащи социалната икономика и финансите
 • Изготвят научни статии и доклади
 • Оценяват проблеми, свързани с икономическата дейност на отделни компании
 • Провеждат проучвания на пазарните условия в местни, регионални и национални области, за установяване на обема на продажбите и ценовата политика, оценяване на пазарния потенциал, бъдещи тенденции и разработване на бизнес стратегии

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...