Задачи

 • Изпитват и тестват нови машини и механично оборудване за съот- ветствие със стандарти и спецификации
 • Записват данни за извършени ремонти и сервизна поддръжка
 • Експлоатират новоремонтирана техника и оборудване за удостове- ряване качеството на ремонтите
 • Сглобяват, настройват, изпитват, осигуряват сервизно обслужване и ремонтират двигатели, машини и механично оборудване
 • Преглеждат части за дефекти като износване или счупване
 • Смазват и гресират стационарни двигатели и машини
 • Демонтират машини и оборудване за отстраняване на дефектни ча- сти и извършване на ремонти

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...