Задачи

 • Проверяват стоки или имущество за оценка на състояние, размери и конструкции
 • Оценяват размери на щети или загуби и задължения на застрахо- вателни компании
 • Определят качество или стойности на суровини, недвижимо иму- щество, промишлено оборудване, домакински стоки, произведения на изкуството, скъпоценни камъни и други предмети
 • Получават документи за извършени продажби и стойности
 • Подготвят отчети за оценки, съдържащи фактори за оценка и из- ползвани методи

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...