Задачи

 • Проверява точността на предоставената информация
 • Събеседва с кандидати за държавна помощ за получаване на ин- формация във връзка с техните заявления
 • Предоставя информация и отговаря на въпроси, свързани с помощи и други молби
 • Препраща пациента или кандидата към други компетентни орга- низации за предоставяне на исканите услуги
 • Събеседва с пациенти с цел получаване и обработка на информация, необходима за осигуряване на болнични услуги
 • Инициира процедури за предоставяне, изменение, отказ или пре- кратяване на помощ

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...