Задачи

 • Анализират лабораторни данни за проверка точността на резул- татите
 • Изследват оцветени клетки за локализиране на аномалии
 • Въвеждат и наблюдават програми за осигуряване точност на лабораторни резултати, разработват, стандартизират, оценяват и модифицират процедури, техники и изследвания, използвани при анализи на проби
 • Организират, почистват, поддържат лабораторно оборудване
 • Провеждат химически анализи на телесни течности, кръв и урина за определяне на наличието на нормални и анормални компоненти
 • Въвеждат данни от анализи на лабораторни изследвания и клинични резултати в системи за отчитане на резултати пред лекари и други здравни специалисти
 • Вкарват микроорганизми и вируси в тялото на живи организми за ваксиниране
 • Провеждат анализи на проби от биологични материали за устано- вяване на химично съдържание или реакция
 • Получават проби, култивират, изолират и определят микроорга- низми за анализи
 • Работят, калибрират и поддържат оборудване за количествени и ка- чествени анализи като спектрофотометри, калориметри, пламъчни фотометри и компютърни анализатори

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...