Прокурори и адвокати

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Изпълняват ролята на обвинител от името на правителството
 • Изготвяне на правни документи, като например договори, сделки с недвижими имоти и завещания и изготвяне на становища по правни въпроси
 • Събират доказателства за защита или образуване на правни дейст- вия като разговарят с клиенти и свидетели, за да бъдат уточнени фактите по даден случай
 • Изготвят правни документи като договори, сделки с недвижими имоти, завещания и правни становища
 • Оценяват резултати и разработват стратегии и аргументи при под- готовка за представяне на даден случай
 • Уреждат споразумения по въпроси, които включват правни спорове
 • Водят съдебни дела от името на клиентите си и ги съветват по всички правни въпроси
 • Пледиране по дела на клиенти пред съдилища, трибунали и административни съвети или инструктиране на адвокати да пледират пред висши съдебни инстанции
 • Разучват правни казуси, статуси и предишни съдебни решения, свързани с определено дело
 • Разработват проектозакони и правителствени наредби на основата на съществуващото законодателство

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...