Работници по инсталиране и ремонт на електропроводни линии

Задачи

 • Инсталират и ремонтират надземни и подземни електропреносни и електроразпределителни кабелни системи
 • Свързват надземни и подземни електрически кабели
 • Спазват правила и процедури за безопасност като извършват редов- ни проверки на оборудване и изграждат огради на работни места
 • Монтират прекъсвачи или заземители за предотвратяване на елек- трически злополуки и авариии от скъсани или паднали проводни- ци или за улеснение при извършване на ремонти
 • Използват подемно оборудване за изкачване по стълбове и извъ- ршване на ремонти на електрически мрежи
 • Откриват повредени устройства, прекъсвачи, предпазители, регу- латори на напрежение, трансформатори, превключватели, релета или кабели чрез използване на електрически диаграми и оборуд- ване за изпитване на електрически мрежи

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...