Проверете вашата заплата

Задачи

 • Разработват, внедряват и контролират стратегически пла- нове, програми, политики, процеси, системи и процедури за постигане на целите, задачите и работните стандарти
 • Координират изпълнението на политиките и добрите прак- тики
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала
 • Ръководят и управляват дейностите на служителите по разработване на политики и стратегическо планиране
 • Представляват предприятието или организацията при отношенията им с други органи или организации
 • Разработват, управляват, администрират и участват в поли- тики, изследвания и анализи на политики
 • Определят критерии за отчитане на дейността и измерване на отговорността
 • Планират и управляват ежедневни операции
 • Консултират се със старши ръководители и с ръководители на други структурни звена и отдели

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...