Ръководители на звена за реклама и връзки с обществеността

Задачи

 • Планират, управляват и координират рекламната дейност и връзките с обществеността на дадено предприятие или организация
 • Сключват рекламни договори с клиенти, печатни и електронни медии, спортни и културни организации и рекламни агенции
 • Планират и управляват програми за информиране на законодате- ли, медии и обществеността относно плановете, постиженията и целите на предприятието или организацията
 • Ръководят и управляват персонала, занимаващ се с реклама и връзки с обществеността
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигу- ряват ефективно използване на ресурсите
 • Установяват и управляват оперативни и административни проце- дури
 • Планират и управляват ежедневни операции
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...