Задачи

 • Предоставят информация и помощ при изготвянето на финансови отчети и бюджети
 • Предоставят административна и оперативна подкрепа и съветват старшите ръководители относно управлението на сгради и съоръ- жения и административните услуги
 • Анализират комплексни въпроси, свързани с управлението на ресур- сите и инициативите на организацията, като изготвят съответните доклади, становища и кореспонденция
 • Ръководят, управляват и подпомагат професионалното развитие на административния персонал, за да се осигури безпроблемно протичане на бизнес процесите и предоставяне на точна и навре- менна информация
 • Развиват и управляват административните и физическите ресурси на организацията
 • Представляват предприятието или организацията при отношенията им с други органи или организации
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала
 • Разработват и внедряват административни и процедурни правила за служителите в предприятието или организацията
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и гаран- тират ефективното използване на ресурси
 • Планират и управляват ежедневни операции

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...