Проверете вашата заплата

Задачи

 • Управляват избора и инсталирането на информационни и кому- никационните технологични ресурси и осигуряват обучение на потребителите
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала
 • Управляват дейности в областта на информационните и комуни- кационни технологии, анализират работния поток, установяват приоритети, разработват стандарти и определят крайни срокове за изпълнение
 • Оценяват технологиите, използвани в организацията и необходи- мостта от тях, препоръчват подобрения, свързани с хардуера и софтуера
 • Контролират сигурността на информационни и комуникационни системи
 • Формулират и управляват стратегии, политики и планове за инфор- мационни и комуникационни технологии
 • Консултират се с потребители, ръководството, продавачи и техни- ци, за да се оцени необходимостта от компютъризиране, системни изисквания и специфична технология, които да удовлетворят тази потребност
 • Представляват предприятието или организацията на събрания, семинари и конференции в областта на информационните и кому- никационните технологии
 • Определят и управляват бюджети, контролират разходите и гаран- тират ефективното използване на ресурси
 • Установяват и управляват оперативни и административни проце- дури
 • Възлагат, наблюдават, ръководят и управляват работата на системни анализатори, програмисти и други служители, занимаващи се с компютърни технологии

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...