Задачи

 • Формулират и внедряват политики по продажба, маркетинг и це- нообразуване
 • Осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здраво- словни и безопасни условия на труд
 • Участват при разработването на бюджета на предприятието
 • Промоцират и рекламират продуктите и услугите на предприятието
 • Определят обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, нивата на стоковите запаси и стандартите на обслужване
 • Поддържат записвания относно нивата на стоковите запаси и фи- нансовите транзакции
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...