Задачи

 • Консултират се с други доставчици на здравни и социални услуги, съвети на директори и органи на финансиране, с цел координиране на предоставянето на услуги
 • Осигуряват цялостно управление и ръководят предоставянето на здравни грижи в болници, клиники, обществени здравни агенции и подобни организации
 • Представляват организацията при преговори, на събрания, семи- нари, публични изслушвания или форуми
 • Управляват административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги
 • Установяват цели и дефинират оценителни и оперативни критерии за структурните звена, които ръководят
 • Съветват държавните органи относно мерки за подобряване на здравните и социалните услуги
 • Разработват, внедряват и контролират процедури, политики и работни стандарти за медицински, технически, административен, помощен и обслужващ персонал
 • Ръководят или провеждат процедури за набиране, назначаване или обучение на персонал
 • Контролират използването на диагностични услуги, болнични легла, оборудване и персонал с цел да се осигури ефективно използване на ресурсите и оценяване на нуждите от допълнителен персонал, оборудване и услуги
 • Управляват, контролират и оценяват работата на медицински, техни- чески, административен, помощен, обслужващ и друг вид персонал

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...