Задачи

 • Организират и провеждат изпитвания, свързани с лицензиране
 • Извършват административни задачи, свързани с обработка на заяв- ления, придвижване на документи, оценяване и решаване, водене на кореспонденция за информиране на заявители относно решения
 • Разглеждат заявления и съответни документи, одобряват или необ- добряват издаване на лицензии и условия, които следва да бъдат изпълнени
 • Разглеждат заявления и одобряват издаване на паспорти
 • Съветват отделни лица относно закони, нормативни актове и раз- поредби относно изисквани документи за издаване на лицензии, както и за правата и задълженията на населението

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...