Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол

Задачи

 • Съветват организации, предприятия и широката общественост относно закони, нормативни актове и разпоредби за определя- не и плащане на данъци, мита и други държавни такси, както и за правата и задълженията на населението
 • Преглеждат данъчни декларации и други документи за определяне на дължими данъци, мита и други държавни такси
 • Проучват попълнени данъчни декларации, счетоводни отчети и си- стеми за вътрешен контрол на организации за осигуряване на съот- ветствие с данъчни закони и разпоредби
 • Извършват административни задачи, свързани с откриване на до- кументи, поддържане на данни и записи, отчитане на дейности, извършени по съответните случаи

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...