Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване

Задачи

 • Съветват отделни лица и организации относно закони, норматив- ни актове и разпоредби за социално подпомагане, правителстве- ни програми за социални помощи и възстановяване на направе- ни плащания, както и за правата и задълженията на населението
 • Проучват и вземат решения относно заявления и други документи за определяне вида и размера на социалните помощи
 • Оценяват документи и провеждат събеседване с получатели на по- мощи
 • Извършват административни задачи за поддържане на досиета на клиенти, подготвят становища по въпроси, свързани със социал- но подпомагане и решения за прекратяване на помощи при злоу- потреби и измами

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...