Софтуерни разработчици

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Проучват, анализират и оценяват изискванията за софтуерни при- ложения и операционни системи
 • Проучват, проектират и разработват компютърни софтуерни сис- теми
 • Консултират се с техническия състав с цел оценяване на интерфейса между хардуер и софтуер
 • Разработват и ръководят софтуерни тествания и процедури за валидиране
 • Модифицират съществуващ софтуер с цел отстраняване на грешки, адаптиране към нов софтуер или актуализиране на интерфейса и подобряване на работоспособността му
 • Управляват софтуерното програмиране и разработване на доку- ментацията
 • Оценяват, разработват, актуализират и документират процедури за поддръжка на операционни системи, комуникационна среда и софтуерни приложения
 • Консултират се с клиенти относно поддръжка на дадена софтуерна система

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...