Задачи

 • Идентифицират нуждите от обучение и изискванията на лица и организации
 • Промотират външно и вътрешно обучение и развитие и оценяват тези дейности
 • Установяват цели за развитие на човешките ресурси и оценяват резултатите от обучението
 • Изготвят и разработват образователни материали и помагала като наръчници, нагледни материали, онлайн представяния, демонстра- ции и помощна справочна документация за обучение
 • Контролират и извършват текущо оценяване на качеството на външ- ното и вътрешното обучение, тяхната ефективност, преглеждат и подобряват целите, методите и курса на обучение
 • Поддържат връзки с външни доставчици на услуги по обучение, за да осигурят организирането на специфични програми за обучение и развитие
 • Проектират, координират, планират и провеждат програми за обу- чение и развитие в индивидуална или групова форма, семинари, срещи, демонстрации и конференции
 • Събират, изследват и проучват основни материали, за да се придобие разбиране за различни области и системи

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...