Задачи

 • Изготвят презентации за законодателни и други правителствени комисии относно политики, програми или бюджети
 • Координират дейностите с други висши държавни ръководители и служители
 • Осигуряват подходящи системи и процедури за разработване и прилагане на бюджетен контрол
 • Съветват при изготвянето на бюджетна политика, закони и други нормативни актове, включително техните изменения
 • Съветват държавните органи на централно и местно равнище и законодателите относно политически въпроси
 • Препоръчват, преразглеждат, оценяват и утвърждават документи, инструкции и доклади, представени им от ръководители на средно ниво и старши служители
 • Определят цели на структурните звена на държавните органи или агенции в съответствие със законодателството и правителствената политика
 • Формулират, одобряват и оценяват програми и процедури за изпъл- нението на правителствените политики, работейки съвместно или чрез консултации с правителството
 • Контролират изпълнението на правителствените политики и зако- нодателството от агенции и отдели на държавните органи

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...