Корабни палубни офицери и пилоти

Задачи

 • Командват и управляват кораби и подобни плавателни съдове в открито море и по вътрешните водни пътища
 • Контролират и участват във вахта на палубата и мостика
 • Управляват плавателни съдове при влизане и излизане от прис- танища, канали, проливи и други води, където са необходими специални знания
 • Осигуряват безопасно товарене и разтоварване на товари и съблю- дават спазването на процедури и разпоредби, свързани с безопас- ността на екипажи и пътници
 • Извършват техническия контрол по поддържане и ремонт на кора- би за осигуряване съответствие със спецификации и разпоредби
 • Прилагат практически знания, свързани с експлоатация и управле ние на плавателни съдове за определяне и решаване на проблеми, възникнали по време на плаване
 • Поръчват корабни запаси, набират необходими екипажи, водят дневници за извършени дейности
 • Предават и приемат редовна и извънредна информация от брегови станции и от други кораби

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...