Задачи

 • Управляват, наблюдават и проверяват различни централи за произ- водство на електрическа енергия
 • Контролират процеси по включване и изключване на оборудване в електроцентрали, регулират нивото на водата, комуникират със системни оператори за регулиране и координиране на натоварвания в електроразпределителни и електропреносни мрежи
 • Разчитат диаграми, графики и показания на измервателни уреди през определени интервали от време, контролират безаварийна работа и при необходимост извършват съответни действия
 • Почистват и поддържат оборудване като генератори, парни котли, турбини, помпи и компресори за предотвратяване на повреди и аварии
 • Управляват и контролират системи за генериране на енергия и оборудване като парни котли, турбини, генератори, кондензатори и реактори в хидро-, термо-, топло-, газови, дизелови и ядрени цен- трали за производство и разпределение на електрическа енергия
 • Поддържат производствени дневници, данни и отчети, комуники- рат с друг персонал за определяне изправността на оборудването

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...