Ръководители в преработващата промишленост

Задачи

 • Определят, изпълняват и контролират продуктови стратегии, по- литики и планове
 • Планират дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и трудови изис- квания
 • Контролират производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определят работното време и доставка на оборудване
 • Съставят и управляват бюджети, наблюдават произведената продук- ция и разходите за нея и оптимизират процеси и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите
 • Консултират и информират други ръководители относно произ- водството
 • Контролират придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване
 • Контролират изготвянето на производствени записвания и отчети
 • Координират изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Откриват бизнес възможности и определят продукти, които да бъдат произвеждани
 • Проучват и прилагат задължителни и законови изисквания, засягащи производствените дейности и околната среда
 • Контролират осигуряването на производствени квоти за специали- зирани продукти и сключват договори с клиенти и доставчици
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...