Учители в системата за професионално образование и обучение

Задачи

 • Разработват учебна програма, план и методи на обучение
 • Определят образователните потребности на ученици или работни- ци и си взаимодействат с лица, представители от промишления и други образователни сектори, за да се гарантира предоставянето на съответните програми за образование и обучение
 • Изнасят лекции и провеждат дискусии за повишаване знанията и компетентността на обучаващите се
 • Инструктират и контролират обучаващите се при използването на инструменти, оборудване и материали с цел предотвратяване на наранявания и вреди
 • Контролират и оценяват работата на обучаващите с цел да се оп- редели техния напредък, осигуряване на обратна информация и предлагане на решения за подобрения
 • Провеждат устни, писмени или други видове тестове с цел измер- ване на напредъка, оценяване на ефективността от обучението и компетентността на обучаващите се
 • Изготвят отчети и водят дневници за оценките на обучаващите се, посещаемост на учебните занятия и характера на образователната дейност
 • Водят самостоятелни или групови проекти, лабораторна работа или други видове обучения
 • Предоставят индивидуално обучение или възможности за попра- вителни изпити
 • Провеждат образователни курсове на работното място с цел пре- подаване и демонстриране на принципи, техники, процедури или методи по определени дисциплини

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...