Учители в средни училища

Задачи

 • Разработват учебна програма, план и методи на обучение в съот- ветствие с образователните изисквания
 • Установяват и прилагат правила за поведение и процедури за под- държане на реда сред учениците
 • Подготвят и преподават уроци, провеждат дискусии и демонстрации по един или повече учебни предмета
 • Поставят ясни цели за всички уроци и проекти и ги съобщават на учениците
 • Подготвят учебните материали и класните стаи за учебни занятия
 • Адаптират методи на преподаване и учебни материали с цел задо- воляване нуждите и интересите на учениците
 • Контролират и оценяват работата и поведението на учениците
 • Изготвят и оценяват тестове, провеждат упражнения и изпити с цел оценяване на напредъка на учениците
 • Изготвят доклади за работата на учениците и ги предоставят на други преподаватели и родители
 • Участват в срещи относно образователните и организационните политики в средното образование
 • Планират, организират и участват в училищни дейности като екс- курзии, спортни събития и концерти

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...