Задачи

 • Оценяват способностите и ограниченията на учениците във връзка с интелектуални, физически, социални и емоционални увреждания, изключителни интелектуални способности или други специфични проблеми
 • Стимулират и развиват увереността, интересите, способностите, сръчността, умелостта и координацията на учениците
 • Преподават учебни предмети, практически и самопомощни умения на ученици със слухови, зрителни или други подобни увреждания
 • Консултират се с ученици, родители, главни учители и други специ- алисти с цел разработване на индивидуални образователни планове за насърчаване развитието на учениците
 • Консултират се с други членове на персонала с цел планиране и изготвяне на учебни графици за лица със специални образователни потребности
 • Изготвят и поддържат информация за учениците, както и представят отчети и доклади
 • Разработват или модифицират учебни планове, подготвят програми и провеждат уроци и дейности, адаптирани към способностите на учениците и техните нужди
 • Въвеждат различни форми за оценяване и отчитане развитието на всеки ученик
 • Прилагат образователни стратегии и техники за специално обучение по време на преподаване с цел подобряване развитието на сетив- ните и сетивно-двигателните способности, езика, познавателните способности и памет
 • Инструктират лица или групи чрез използване на специални техни- ки или помощни материали, подходящи за нуждите на учениците
 • Установяват и въвеждат правила за поведение, политики и проце- дури за поддържане на реда сред учениците

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...