Дизайнери на облекло и промишлени продукти

Задачи

 • Определят целите и изискванията на дизайна чрез кратка консул- тация с клиенти и заинтересовани страни
 • Формулират дизайнерски концепции за облекло, текстилни изделия, промишлени, търговски и потребителски продукти и бижутерия
 • Хармонизират естетическите аспекти съобразно техническите, функционалните, екологичните и производствените изисквания
 • Предават дизайнерски концепции и друга информация като изготвят планове, карти, схеми, образци и модели
 • Представят дизайнерски решения на клиенти, управителни органи и на персонал, зает с производство и продажби
 • Избират, специфицират и препоръчват функционални и естетични материали, производствени методи и довършителни производ- ствени операции
 • Подробно описват и документират избрания промишлен дизайн
 • Подготовят и пускат в експлоатация прототипи и мостри
 • Контролират подготовката на мостри, програми, средства и произ- водствени процеси

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...