Проверете вашата заплата

Задачи

 • Идентифицират и намират най-доброто решение на проблеми по отношение на функционалността и свободните площи около жилищ- ни, обществени, производствени и търговски сгради край пътища, спортни терени и изготвят необходимите проекти, чертежи и планове
 • Изготвят спецификации и договорни документи, предназначени за строители и строителни предприемачи и изготвят оферти от името на клиентите
 • Събират и анализират данни за обекти или общности относно географски, хидроложки, визуални и екологични характеристики, земни форми, почви, растителност и построени строителни обекти, за да формулират използването на земята и изготвят препоръки, предпроектни проучвания и доклади за въздействието върху окол- ната среда
 • Разработват или усъвършенстват ландшафт архитектурни теории и методи или консултират относно политики, свързани с ландшафтна архитектура
 • Инспектират строителни обекти и консултират клиенти, ръково- дители и други заинтересовани лица, за да определят вида, стила и размера на проектираните ландшафт и свободни площи около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради край пътища и спортни терени
 • Изготвят доклади, стратегически планове, строителни планове, работни чертежи, спецификации и отчети за разходите за земя за строеж, посочват мястото и подробности от предложението, вклю- чително земно моделиране, структури, поникване на растителност и достъп
 • Контролират строителни или възстановителни работи за осигурява- не на съответствие със спецификациите и стандартите за качество
 • Съветват и се консултират с други специалисти
 • Установяват необходимите контакти, за да осигурят изпълнението на проекта относно стил, цена, срокове и съответствие със зако- нодателството

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...