Минни и металургични техници

Задачи

 • Осигуряват техническа помощ при проучвания и разработване на процеси за изследване свойствата на металите и добиване на нови сплави
 • Осигуряват техническа помощ при геоложки и топографски изслед- вания, проектиране и планиране на системи за добив и транспорт на нефт, природен газ и руди, както и на съоръжения за обработване и рафиниране на минерали и метали
 • Изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материа- ли и работна ръка за проекти за проучване, добив, обработване и транспортиране на минерали, нефт и природен газ
 • Контролират технически изисквания относно изграждане, инста- лиране, експлоатация, поддържане и ремонт на съоръжения за изследване, извличане, транспортиране, обработване и складиране на нефт, природен газ и минерали за съответствие със специфи- кации и наредби
 • Подпомагат планиране и проектиране на мини, минни шахти, туне- ли и съоръжения за оказване на първа помощ под земята
 • Събират и приготвят проби от скали, минерали и метали за извърш- ване на лабораторни тестове за изследване на свойствата, анали- зират и докладват резултати от тестовете, поддържат оборудване за провеждане на тестове
 • Използват микроскопи, електромагнитни излъчващи машини, спектрометри, спектографи, уреди за определяне на плътност и машини за измерване на опън
 • Подпомагат учени при използване на електрически, звукови или яд- рени измервателни уреди за измерване както при лабораторни, така и при производствени условия за получаване на данни за откриване на потенциални находища от метални руди, природен газ или нефт

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...